بررسی فقهی - حقوقی ارث زوجه
40 بازدید
محل نشر: مجله علمی و پژوهشی مطالعات حقوقی
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده یکی از روابط مالی بین زن و شوهر، ارث بردن از همدیگر است. براساس قانون مدنی افغانستان که برگرفته از فقه حنفی است، در قلمرو ارث برای زنان محدودیتی وجود ندارد، ولی در میزان آن، تفاوت وجود دارد و سهم زن نصف سهم شوهر است. بر اساس پیش نویس قانون احوال شخصیه شیعیان افغانستان که در این زمینه از دیدگاه مشهور در فقه امامیه پیروی کرده است، علاوه بر نصف بودن سهم ارث زن، در قلمرو ارث نیز محدودیت‌های وجود دارد و زن از زمین شوهر ارث نمی‌برد. با توجه به الحاق افغانستان به کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، این کنوانسیون، تعارض آشکار با حقوق افغانستان دارد و با توجه به ماده سوم قانون اساسی کشور، هیچ قانونی مخالف با مقررات اسلام، نمی‌تواند به تصویب برسد، لذا روشن نیست که دولت افغانستان، تعارض کنوانسیون با حقوق داخلی را چگونه می‌خواهد حل کند.