نقض اساسی تعهد بر اساس کنوانسیون بیع بین المللی
41 بازدید
محل نشر: مجله علمی و پژوهشی مطالعات حقوقی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1381/3/30
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده چکیده: امروزه بدلیل روابط گستردة بازرگانی که بین کشورها وجود دارد و از سوی دیگر پیچیدگی این روابط و مهم تر از همه پیچیدگی مسائل حقوقی حاکم بر روابط تجاری، ضروری است که شرکتها و اشخاص حقیقی که اقدام به واردات و صادرات کالا و خدمات از کشوری به کشور دیگر می‌نمایند اولاً به پیچیدگی مسائل حقوقی مربوطه آشنا شود، ثانیاً به تعهدات شان به عنوان مشتری یا فروشنده آشنا شوند تا در عرصه رقابت تجارت بین الملل دچار زیان های جبران ناپذیر نگردد. مهم ترین قانون حاکم بر روابط تجارت کالا، کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین است از این رو در تحقیق حاضر سعی شده نقض اساسی تعهد بر اساس این کنوانسیون از سوی فروشنده و مشتری مورد بررسی قرار گیرد و ضمانت اجراهای که در اختیار خریدار و فروشنده است مورد بحث و بررسی قرارگیرد، از این رو ابتدا به مفهوم نقض اساسی اشاره و سپس نقض تعهد از سوی هر کدام از فروشنده و خریدار به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا فسخ قرارداد و مطالبه کالای جایگزین به عنوان مهمترین ضمانت اجرای نقض اساسی تعهد به طور مفصل مورد بحث قرار گرفته است.