بررسی قضاوت زن در فقه و حقوق افغانستان
41 بازدید
محل نشر: مجله علمی و پژوهشی مطالعات حقوقی
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده مقاله حاضر به بررسی قضاوت زن در فقه امامیه، فقه اهل سنت و حقوق افغانستان، پرداخته‌است و در اين راستا ديدگاه فقهاي اماميه و فقهاي اهل سنت را با ديد تطبيقی، مورد کنکاش قرارداده‌است. در نهایت قوانین افغانستان نیز مورد توجه بوده‌است. در میان فقهای عامه و امامیه دیدگاه غالب عدم صلاحیت زن برای تصدی شغل قضا است، بر این عدم صلاحیت به آیات و روایات استناد شده و مهم ترین دلیل عدم صلاحیت زنان، ادعای اجماع ‌است. علی رغم این دید گاه غالب بعضی از فقهای امامیه در وجود چنین اجماعی تردید کرده و صلاحیت محدود زنان را در مواردی که با شهادت آنان قابل اثبات است، به دور از انتظار نمی‌دانند. در میان مذاهب عامه، حنفی‌ها معتقدند که زنان به جز در حدود و قصاص می‌توانند تصدی قضاوت را به عهده گیرند. صلاحیت مطلق زن برای تصدی قضاوت در میان امامیه و اهل سنت نیز طرف‌دارانی اندکی دارد. قوانین افغانستان به پیروی از این دیدگاه، این حق را از زنان سلب نکرده و بر اساس قوانین افغانستان، زنان همانند مردان می‌توانند عهده‌دار این مسئولیت شود، لذا قانون صلاحيت محاکم افغانستان ضمن بيان شرايط قاضی، مرد بودن را جزء شرایط ذکر نکرده است.