سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
کابل دانشگاه کاتب 
مدرس 
1389/02/07 
ادامه دارد 
حقوق مدنی خانواده 
تدریس 
کابل دانشگاه کاتب 
مدرس 
1389/02/07 
ادامه دارد 
حقوق تطبیقی  
تدریس 
دانشگاه کاتب - کابل 
مدرس 
 
ادامه دارد 
حقوق مدنی 4(مسؤولیت مدنی) 
تدریس 
کابل- دانشگاه کاتب - دانشکده اقتصاد 
مدرس 
 
ادامه دارد 
مبانی حقوق 
تدریس 
کابل- دانشگاه کاتب - دانشکده حقوق 
مدرس 
 
ادامه دارد 
حقوق مدنی 6( عقود معین 1)